RODO

Pana/Pani dane osobowe przetwarza „INWENCJA” Kamil Szyda.

Adres: ul. Główna 29a, 42-244 Kłobukowice

e -mail: inwencja.biuro@gmail.com

Pana/Pani dane przetwarzane są w celu:

I OSOBY FIZYCZNE (BIZNES I KONSUMENCI)

a) Przygotowania wyceny

Cel przetwarzania

Pana/Pani dane przetwarzane są w celu podjęcia kontaktu i dokonania wyceny zlecenia.

Okres przechowywania

W razie braku akceptacji wyceny dane zostaną niezwłocznie usunięte. W razie akceptacji patrz litera b) poniżej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu podjęcia z Panem/Panią kontaktu.


b) Wykonania zlecenia

Cel przetwarzania

Pana/Pani dane przetwarzane są w celu wykonania zlecenia. Następnie będą przetwarzane na wypadek reklamacji.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres przez który mogą Pan/Pani reklamować usługę. Jest to okres 2 lat liczonych od dnia wykonania usługi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania zlecenia.


c) Wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków

Cel przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu wystawienia faktury. Następnie będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków.

Okres przechowywania

Dane przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od dnia ich otrzymania do 31 grudnia ostatniego roku.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych będą:

a) dane – w celu dokonania czynności ewidencyjnych (księgowość firmy),
b) urząd skarbowy właściwy dla siedziby firmy – zgodnie z wymogami prawa.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Bez tych danych nie możemy wystawić dla Pana/Pani faktury.

II OSOBY KONTAKTOWE (SPÓŁKI, INSTYTUCJE)


a) Przygotowania wyceny

Cel przetwarzania

Pana/Pani dane kontaktowe przetwarzane są w celu podjęcia kontaktu i dokonania wyceny zlecenia.

W rozumieniu RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Naszym uzasadnionym interesem jest dążenie do zawarcia umowy z podmiotem, który Pan/Pani reprezentują.

Okres przechowywania

W razie braku akceptacji wyceny dane zostaną niezwłocznie usunięte. W razie akceptacji patrz litera b) poniżej.

Źródło danych

Źródłem danych jest podmiot, który Pan/Pani reprezentuje.


b) Wykonania zlecenia

Cel przetwarzania

Pana/Pani dane kontaktowe przetwarzane są w celu wykonania zlecenia.

W rozumieniu RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Naszym uzasadnionym interesem jest wykonanie umowy z podmiotem, który Pan/Pani reprezentują.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres przez który mogą Pan/Pani reklamować usługę. Jest to okres 2 lat liczonych od dnia wykonania usługi.

Źródło danych

Źródłem danych jest podmiot, który Pan/Pani reprezentuje.

Prawa wynikające z RODO

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wymienionym w punkcie I litera c) powyżej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – gdy dane przetwarzane są w celach wymienionych w punkcie II powyżej;
  • prawo do przenoszenia danych – gdy dane przetwarzane są w celach wymienionych w punkcie I litera a) i b) powyżej.

W celu skorzystania z powyższych praw wystarczy kontakt mailowy pod adresem: inwencja.biuro@gmail.com

Prawo do skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy RODO. Skargę można wnieść na adres Urzędu, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.